Nowości
Nerka Kapibara
Nerka Kapibara

129,00 zł

szt.
Nerka Leniwiec
Nerka Leniwiec

129,00 zł

szt.
Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie?
Wersje językowe
Bestsellery
Nerka Kapibara
Nerka Kapibara

129,00 zł

szt.
Regulamin

REGULAMIN SERWISU HAPKA

Obowiązuje od 02.11.2016

 

1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania z całego serwisu internetowego HAPKA, znajdującego się pod domeną www.hapka.eu, należącego do HAPKA Marta Hapka, ul. Zwycięstwa 1/17, 77-100 Bytów, NIP 8421719879, REGON 365751539

Hapka jest sklepem internetowym oferującym produkty uszyte według autorskiego projektu Marty Hapki.

Cała Zawartość strony internetowej HAPKA czyli jej wygląd i elementy takie jak grafika, logotyp, zdjęcia produktowe stanowią własność HAPKA Marta Hapka oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z póź. zm.).

Wszystkie znaki towarowe, w szczególności nazwa i logo są znakami towarowymi będącymi prawną własnością HAPKA Marta Hapka.

Zabrania się rozpowszechniana w publikacjach drukowanych, elektronicznych oraz internetowych części merytorycznej czy graficznej (artykuły, treści, zdjęcia, grafika) bez zgody właściciela HAPKA.

2. Definicje

Sklep – sklep internetowy należący do Hapka Marta Hapka, znajdujący się na stronie serwisu internetowego pod domeną www.hapka.eu;

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hapka Marta Hapka wpisaną do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej NIP 8421719879, Regon 365751539;

Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z serwisu internetowego HAPKA;

Klient – Użytkownik, który złożył zamówienie w sklepie internetowym HAPKA;

Produkt– wyroby zaprojektowane i wykonane przez HAPKA, oferowane na sprzedaż w sklepie internetowym HAPKA;

Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą;

Zamówienie specjalne – każdy produkt nie będący w stałej ofercie HAPKA, którego realizacja została indywidualnie ustalona z Klientem;

Umowa – umowa, na mocy której Klient nabywa Produkt od Sprzedawcy;

Cena – cena jednostkowa Towaru wyrażona w złotych polskich;

Dane – dane Klienta, w tym dane osobowe, przetwarzane przez Sprzedawcę w celu zawarcia oraz realizacji Umowy;

Konto – indywidualne konto Klienta utworzone po dokonaniu Rejestracji umożliwiające Klientowi składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu Internetowego;

Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje Zamówienia;

Login – adres e-mail Klienta używany w celu korzystania ze Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy dokument;

3. Produkty

Wszystkie Produkty przedstawione na stronach serwisu internetowego www.hapka.eu są własnością firmy HAPKA Marta Hapka i zabrania się ich powielania lub kopiowania.

Produkty HAPKA podlegają ochronie prawa autorskiego.

Wszystkie oferowane Produkty są Produktami nowymi i wykonanymi wg najwyższej staranności. Wszystkie informacje dotyczące każdego z produktów takie jak wymiary i zastosowane materiały mają swój opis w Sklepie. Przed dokonaniem zakupu klient ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Produktu/Produktów, jakie zamierza zakupić,  umieszczonymi w serwisie HAPKA.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich informacji opisowych dotyczących całego Produktu.

4. Zamówienie specjalne

 1.  Dokonując Zamówienia specjalnego, Klient jest uprawniony do żądania personalizacji Produktu poprzez wskazanie żądania w formularzu Zamówienia.
 2.  Personalizacja Produktu umożliwia Klientowi nabycie Produktu niedostępnego w standardowej ofercie Sklepu, poprzez wybór żądanych przez Klienta opcji personalizacji.
 3.  W przypadku, w którym personalizacja żądana przez Klienta nie będzie możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą korespondencji elektronicznej wraz ze wskazaniem stosownych ograniczeń technicznych oraz umożliwi Klientowi dokonanie zmiany Zamówienia, w zakresie, w jakim jego realizacja nie jest możliwa, uwzględniającej ww. ograniczenia albo anulowanie Zamówienia.
 4.  W terminie siedmiu dni kalendarzowych po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Klient drogą e-mailową może dokonać zmiany Zamówienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący konto poczty e-mail Sprzedawcy żądania realizacji zmienionego Zamówienia. Jeżeli jednak w tym terminie Klient nie dokona zmiany Zamówienia bądź zażąda anulowania Zamówienia w części dotyczącej Produktu, który miał być spersonalizowany, Zamówienie specjalne będzie uważane za anulowane przez Klienta w części dotyczącej Produktu, który miał być spersonalizowany.
 5.  W przypadku niemożności dokonania personalizacji, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, Klientowi przysługuje również prawo żądania anulowania całości Zamówienia. W takiej sytuacji postanowienia ust. 4 mają odpowiednie zastosowanie.
 6.  W sytuacji anulowania Zamówienia specjalnego w całości lub w części, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi całość lub odpowiednią część Płatności w sposób ustalony z Klientem.
 7.  W odniesieniu do Produktu spersonalizowanego, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

5. Składanie zamówienia

HAPKA prowadzi sprzedaż Produktów poprzez Sklep znajdujący się na stronie www.hapka.eu.

Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest ukończenie 18 lat i zapoznanie się z regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

Ceny widniejące na stronie Sklepu są cenami brutto podanymi w polskich złotych.

Wysłanie wypełnionego formularza zamówienia oraz dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Składając zamówienie Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.

Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze od godz. 10:00 – 18:00.  Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

Zamówienie może zostać złożone zarówno przez osoby zarejestrowane w sklepie, jak i osoby, które takiej rejestracji nie dokonały. Rejestracja w sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego  (lub w wybranej opcji formularza zamówienia) dostępnego na stronie sklepu. Dokonanie rejestracji gwarantuje zapamiętanie wprowadzonych przy rejestracji danych, a także umożliwia wgląd do historii dokonywanych zamówień w Sklepie.

Zamówienie dokonywane jest poprzez wybór właściwego Produktu, a także zaznaczenie ilości kupowanych Produktów. Po dokonaniu wyboru należy dokonać kliknięcia znaku „ do koszyka”, a następnie przycisku „przejdź do realizacji zamówienia”. Koszyk można modyfikować dodając lub odejmując produkty i zmieniając ich ilość. Po zatwierdzeniu zakupu następuje przeniesienie kupującego na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu dostawy zamówienia (odbiór osobisty, wysyłka Pocztą Polską). W przypadku sprzedaży wysyłkowej zostaną podane i doliczone dodatkowe opłaty z tym związane. 

Klient dokonuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia przez Sklep. W przypadku dokonania wpłaty i braku potwierdzenia należy skontaktować się ze Sklepem pisząc na adres mailowy.

Po skompletowaniu zamówienia Produkt zostaje wysłany do Klienta wraz z dowodem sprzedaży. Na życzenie może zostać wystawiona faktura. 

HAPKA może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

Czas realizacji zamówienia Produktu wynosi maksymalnie do 15 dni roboczych.         

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ MOŻE SIĘ WYDŁUŻYĆ O CZYM SKLEP POINFORMUJE OSOBNĄ WIADOMOŚCIĄ.

Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym www.hapka.eu, telefonicznie lub przez adres mailowy podany na stronie Sklepu.

W przypadku braku uiszczenia Płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie uważa się za anulowane przez Klienta.

6. Płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Klient opłaca złożone zamówienie za pomocą gotówki (dotyczy odbioru osobistego), karty kredytowej lub debetowej, szybkiego przelewu Blue Media lub przelewu zwykłego bezpośrednio na konto. Dane do przelewu podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia oraz na stronie internetowej Sklepu.

7. Rabaty i promocje

 1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Sklepie Internetowym programu rabatowego oraz akcji promocyjnych. Promocje mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność Towaru (do wyczerpania zapasów).
 2.  Promocje i rabaty nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji czy programu rabatowego stanowi inaczej.
 3.  Ceny promocyjne obowiązujące w Sklepie nie mają zastosowania do zamówień złożonych przez Klientów przed wprowadzeniem Cen promocyjnych.

8. Zmiana lub rezygnacja z zamówienia

W razie braku możliwości realizacji zamówienia już opłaconego z powodu braku dostępności Produktu, HAPKA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową. Pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na konto, z którego płatność została nadesłana maksymalnie w przeciągu 7 dni roboczych, chyba że klient zadeklaruje chęć zakupu innego produktu.  

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wykonania płatności kontaktując się mailowo.

W przypadku chęci rezygnacji z opłaconego już zamówienia (zarówno w całości jak i w części) należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem. Jeśli przesyłka nie została jeszcze nadana zwrot odpowiedniej należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta.

9. Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie. Klient powinien powiadomić Sklep o decyzji odstąpienia od umowy poprzez wysłanie e-maila na adres hello@hapka.eu. Wraz z odsyłanym produktem należy załączyć formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie www.hapka.eu.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Musi być kompletny i w żaden sposób niezniszczony. Zwracany towar musi zostać przesłany z nienaruszoną metką wraz z dowodem zakupu na adres: HAPKA Marta Hapka, ul. Zwycięstwa 1/17, 77-100 Bytów.

Sklep gwarantuje zwrot równy płatności otrzymanej od Klienta, obejmującej cenę za Produkty objęte umową nie wliczając kosztów dostawy. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje zwrotów Produktów przesłanych za pobraniem. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie przelany na podane przez Klienta konto w terminie do 14 dni od dostarczenia zwracanego towaru.

Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w opakowaniu firmowym, z metką w stanie niezmienionym, bez widocznych śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu. Sklep wysyła towar po opłaceniu kosztów wysyłki przez kupującego.

10. Reklamacja

Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.hapka.eu może być reklamowana w tym celu należy skontaktować się ze Sklepem poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.hapka.eu.

Klient przesyła Produkt na swój koszt wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą).

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Produkt .

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, a gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe. Jeżeli wada nie wpływa znacząco na użytkowanie Produktu możliwy jest też zwrot części kosztów zakupu po akceptacji klienta. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. W takim przypadku Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami odesłania Produktu.

11. Polityka prywatności

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez kupujących w sklepie internetowym HAPKA jest HAPKA Marta Hapka z siedzibą w Bytowie przy ul. Zwycięstwa 1/17, 77-100. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji zamówienia i zwrotu świadczeń.

W przypadku wyrażenia zgody przez Kupującego dane osobowe mogą być wykorzystywane – w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep hapka.eu

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być również:

- przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora w przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich;

- wybrany podmiot obsługując powyższe płatności w Sklepie internetowym w przypadku korzystania z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

Klient zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć Hasło i Login przed ujawnieniem ich osobom trzecim.

Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

12. Cookies

Serwis Hapka.eu korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne. Są to w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Klienta. W każdym momencie Klienci mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Wyłączenie przez Klienta może spowodować utrudnienia, a nawet brak możliwości w korzystaniu ze Sklepu.

13. Informacje dodatkowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta, jednak realizacja zamówienia wymaga podania niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowych planowanych przerw w działalności Sklepu. W takim przypadku informacja o przerwie w funkcjonowaniu sklepu zostanie zamieszczona z wyprzedzeniem przez Sprzedawce na stronie Sklepu internetowego. Zawieszenie sklepu nie wpływa na umowy zawarte przed planowanym terminem zawieszenia Sklepu.

14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl